" ทุกข์ ของคนอาจคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน... 
 

....หนทาง ดับทุกข์ จึงต่างกัน "